આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

સંસ્કૃત

  Download

પ્રાણીઓના નામ ચિત્રો સાથે સંસ્કૃતમાં

પક્ષીઓના નામ ચિત્રો સાથે સંસ્કૃતમાં

શરીરના અંગોના નામ ચિત્રો સાથે સંસ્કૃતમાં

ફૂલના નામ ચિત્રો સાથે સંસ્કૃતમાં

ફળોના નામ ચિત્રો સાથે સંસ્કૃતમાં

ઘર વપરાશની વસ્તુના નામ ચિત્રો સાથે સંસ્કૃતમાં

ભોજન માટેની વસ્તુના નામ ચિત્રો સાથે સંસ્કૃતમાં

કીટકોના નામ ચિત્રો સાથે સંસ્કૃતમાં

શાકભાજીના નામ ચિત્રો સાથે સંસ્કૃતમાં

વૃક્ષોના નામ ચિત્રો સાથે સંસ્કૃતમાં

વ્યાવહારિક સંસ્કૃત શબ્દો અને વાક્યો (સંસ્કૃત – ગુજરાતી)

 

Hasti Hasti Hasti    (STD - 6)
Daxin Padam          (STD - 6)
Bhavtu Bharatam  (STD - 6)
Megho Varshti       (STD - 7)
Chatak Chatak       (STD - 7)
Aamlam Draxafalam   (STD - 7)
Dhara Gurjari       (STD - 7)
Ahi Sudhirh           (STD - 8)
Putri Mam Khalu Nidrati  (STD - 8)

 

એકમ કસોટી : સંસ્કૃત, ધોરણ-૮, પ્રથમ સત્ર

एकम - १ - २ चित्रपदानि 
एकम - ३ आत्मश्रद्धायाः प्रभावः 
एकम - ४ एहि सुधीर 
एकम - ५ शीलायाः प्रवासः 
एकम - ६ विनोदपद्यानि 
एकम - ७ सङ्ख्या  
एकम - ८ मम दिनचर्या 
एकम - ९ भाषासज्जता