આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

હિન્દી
 • हिन्दी - इकाइ-१-तेरी है जमी
 • हिन्दी - इकाइ-२.इदगाह
 • हिन्दी - इकाइ-३.अन्तरिक्ष परि सुनिता विलियम्स
 •  
   


  • ALL UNIT COVERED 

  • FILE KB SIZE


  UNIT-2

  UNIT-3

  UNIT-4

  UNIT-5

  UNIT-6

  UNIT-7

  UNIT-8 

   

  STD 8 HINDI ALL CHAPTER UNIT TEST AVAILABLE NOW

  STD 8 HINDI ALL CHAPTER UNIT TEST AVAILABLE NOW
  BY BHARAT CHAUHAN
  CLICK HERE TO DOWNLOAD 


  • હિન્દી, ધોરણ ૬ થી ૮, પ્રથમ સત્રની તમામ એકમ કસોટી ડાઉનલોડ કરો.

               એકમ કસોટી : હિન્દી, ધોરણ-૬, પ્રથમ સત્ર  • એકમ કસોટી : હિન્દી, ધોરણ-૬, પ્રથમ સત્ર


  • એકમ કસોટી : હિન્દી, ધોરણ-૭, પ્રથમ સત્ર


  • એકમ કસોટી : હિન્દી, ધોરણ-૮, પ્રથમ સત્ર