આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

ફોટોદર્શન


૨૬ જાન્યુઆરીએ તમારી શાળામાં દેશ ભક્તોના ફોટાઓનું ચિત્ર પ્રદર્શન ગોઠવવા માટે આ ફાઈલ જરૂર ડાઉનલોડ કરો. ફોટા સાથે સાથે ટૂંકો પરિચય પણ આપ્યો છે. Part - 1 Total 50 Picture
Download click here

Part - 2 Total 50 Picture
Download click here

Part - 3 Total 50 Picture
Download click here
Part - 4 Total 50 Picture

Part - 5 Total 24 Picture