આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

સંદર્ભ સાહિત્ય


સંદર્ભ સાહિત્ય:
   
   1. ભાગવત ગીતા

   
  4.મહાત્મા ગાંધી, ભાગ-૧


  5.મહાત્મા ગાંધી, ભાગ-૨


  * સરળ રોગોપચાર

   
  * દિવાસ્વપ્ન
   
  * પ્રાથમિક સારવાર
   
    સતત અને સર્વગ્રાહી મુલ્યાંકન માટે :
  શિક્ષક આવૃત્તિ
  ધોરણ-નું છમાસિક આયોજન-૨૦૧૨
  ધોરણ-નું છમાસિક આયોજન-૨૦૧૨
  ધોરણ-નું વાર્ષિક આયોજન-૨૦૧૨
  ધોરણ-થી નું વાર્ષિક આયોજન-૨૦૧૨
  સહભ્યાસિક પ્રવૃતિનું આયોજન-૨૦૧૨
  માહે:ઓગસ્ટ નું ધોરણ -થી ૮ નું માસિક આયોજન
  બાયસેગ દ્વારા પ્રસારિત થતા કાર્યક્રમનું સમય પત્રક
  શાળાકીય સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન સોફ્ટવેર (ધો-1 થી 5)(Updated on 04/09/2012)
  મૂલ્યાંકન સોફ્ટવેર
  ગુજરાતના જોવાલાયક સ્થળોની માહિતી

  1. ધોરણ 1 સંગીત
  2. ધોરણ 2 સંગીત
  3. 
  ધોરણ 3 સંગીત
  4. 
  ધોરણ 4 સંગીત
  5. 
  ધોરણ 5 સંગીત
  6. 
  ધોરણ 6 સંગીત
  7. 
  ધોરણ 7 સંગીત
  8. 
  ધોરણ 8 સંગીત
  9. 
  ધોરણ 1 અને 2 ચિત્ર
  10. 
  ધોરણ 3 અને 4 ચિત્ર
  11. 
  ધોરણ 5 અને 6 ચિત્ર
  12. 
  ધોરણ 7 અને 8 ચિત્ર
  13. 
  ધોરણ 1 અને 2 શારીરિક સ્વાસ્થ્ય અને રમત
  14. 
  ધોરણ 3, 4 અને 5 શારીરિક સ્વાસ્થ્ય અને રમત
  15. 
  ધોરણ 6, 7 અને 8 શારીરિક સ્વાસ્થ્ય અને રમત
  16. 
  ધોરણ 3 મારી આસપાસ
  17. 
  ધોરણ 4 અમારી આસપાસ
  18. 
  ધોરણ 5 સૌની આસપાસ
  19. 
  ધોરણ 5 અને 6 હિન્દી
  20. 
  ધોરણ 7 અને 8 હિન્દી
  21. 
  ધોરણ 6, 7 અને 8 ગુજરાતી
  22. 
  ધોરણ 6, 7 અને 8 અંગ્રેજી
  23. 
  ધોરણ 6, 7 અને 8 ગણિત
  24. 
  ધોરણ 6, 7 અને 8 વિજ્ઞાન
  25. 
  ધોરણ 6, 7 અને 8 સંસ્કૃત
  26. 
  ધોરણ 6, 7 અને 8 સામાજિક વિજ્ઞાન  સંપૂર્ણ પાઠ્યપુસ્તકો ધોરણ : થી પ્રથમ  સેમેસ્ટર (બૂક ટાઇપ)

  • ધોરણ- 
  ધોરણ- 
  ધોરણ- 
  સંપૂર્ણ પાઠ્યપુસ્તકો ધોરણ : ૧  થી દ્વિતિય સેમેસ્ટર (બૂક ટાઇપ)
  • ધોરણ- 
  • ધોરણ- 
  • ધોરણ- 
  • ધોરણ- 
  • ધોરણ- 
  • ધોરણ- 
  • ધોરણ-
  • ધોરણ-