આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

અંગ્રેજી

 1. "The moon"
 2. "Sing a song of people" 
 3. "Run" 
 4. "Little raindrops" 
 5. "I live in a funny town"
 
English Rhymes
 1. Fruit Train 
 2. Number Train
 3. Oposite Train  
 4. Shape Train
 5. ABC alphabet Train  
 6. Alphabet train Alphabet Train 2  
 7. Flower Train 
 8. Small Alphabet Train
 9. Colour Train  
 10. Animal Train 
 11. Bird Train
 12. Wild Animal Train  
 13. Animal and Their House Train 
 14. Ball Train 
 15. Breakfast Train 
 16. Learn Animals and their Young Ones Train 
 17. Nature Train - learning nature 
 18. Learn Vehicle- transport Train  
 19. Planet Song Train 
 20. Sky Train  
 21. Musical Instrument Train

  અન્ગ્રેજી શીખવા માટે 

સૌથી બેસ્ટ વેબસાઇટ.જેમા તમે સ્પેલીન્ગના ઉચ્ચાર પણ સામ્ભળી શકશો.તો રાહ શાની જુઓ છો?બસ એક જ ક્લિક્ની વાર છે.અહિ ક્લીક કરો.

LEARN ENGLISH ••• Capital Letters and Small Letters...