આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

27 November 2013

ટ્રાફિક અવેરનેશ માટેનો સ્લાઈડ શો ડાઉનલોડ કરો. તમે અત્યાર સુધીમાં ક્વિઝ સ્વરૂપે અને પીડીએફ સ્વરૂપે ડાઉનલોડ કરેલ હશે. સ્લાઈડ શો હાલમાં અત્યારે જ ઉમેરવામાં આવેલ છે.

Primary Edusafar. Com: Traffic Signages Quiz Game (Gujarati): To the knowledge of the traffic is very useful quiz game. Each of them is useful. Traffic will be aware of the signs and the vehicle wil...