આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

25 December 2013

ગુજરાતી, ધોરણ-૭, દ્વિતીય સત્ર, અખબારી નોંધ પાઠની ક્વિઝ એપ્સ ડાઉનલોડ કરો અને મોબાઈલમાં બાળકોને પ્રશ્નોત્તરીનો આનંદનો અનુભવ કરાવો.

Primary Edusafar. Com: Akhbari Nondh Apps Download: Akhbari Nondh (Press Release) Gujarati, STD-7, Second semester, Gujarati subject Apps have been very useful. Gujarati subject of the se...