આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

10 February 2014

HATAT SCHOOL LIST FOR AMDABAD - RAJKOT -AMRELI -SUR.NAGAR - PATAN -MEHSANA GANDHINAGAR - BARODA - PORBANDAR - SABARKATHA

    HTAT-LIST FOR AMRELI DISTRIC 1 2
 
    HTAT-LIST FOR RAJKOT DISTRIC -   1  2  3   4

    HTAT-LIST FOR GANDHINAGAR  DISTRIC 1 2 3

   HTAT-LIST FOR SUREDRANAGAR DISTRIC 1 2 3

    HTAT-LIST FOR MEHSANA DISTRIC 1
 
   HTAT-LIST FOR  BARODA DISTRIC 1
 
    HTAT-LIST FOR AHMADABAD DISTRIC 1 2 3

    HTAT-LIST FOR PATAN DISTRIC 1 2 3 4 5 6

    HTAT-LIST FOR PORBANDAR DISTRIC 1  2

    HTAT-LIST FOR SABARKATHA DISTRIC 1 2 3 4 5 6