આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

22 March 2014



MODEL TEST PAPERS OF STANDARD 6  & 7 OF 80 MARKS... IN PDF FORMAT...
  •  To Download Standard 6 All subjects Model Papers CLICK HERE...
  •  To Download Standard 7 All Subjects Model Papers CLICK HERE..