આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

2 May 2014

ધો.૬ થી ૮ : પ્રથમ સત્ર : એકમ કસોટી :: વિજ્ઞાન અને ટેક.પ્રથમ સત્ર

ધોરણ ૬ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી

·         પ્રકરણ ,,,

·         પ્રકરણ ,,

·         પ્રકરણ ,,૧૦


ધોરણ ૭ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી

·          પ્રકરણ ,,

·         પ્રકરણ ,,

·         પ્રકરણ ,,


ધોરણ ૮ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી

·         પ્રકરણ ,,

·         પ્રકરણ ,,

·         પ્રકરણ ,,