આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

28 August 2014

પુરણ ગોંડલિયાની વેબસાઇટ: પ્રજ્ઞા અભિગમ સ્પેશિયલ માહિતી ડાઉનલોડ કરો.

પુરણ ગોંડલિયાની વેબસાઇટ: પ્રજ્ઞા અભિગમ સ્પેશિયલ માહિતી ડાઉનલોડ કરો.: પ્રજ્ઞા અભિગમ જરુરી ટી.એલ.એમ. ની યાદી : પર્યાવરણ   પ્રજ્ઞા અભિગમ જરુરી ટી.એલ.એમ. ની યાદી : ગુજરાતી   પ્રજ્ઞા અભિગમ જરુરી ટી.એલ...