આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

5 December 2014

vinodpatel talodgam primary teacher: સતત સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન કસોટી ધોરણ :- ૮ ( દ્વિતીય...

vinodpatel talodgam primary teacher: સતત સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન કસોટી ધોરણ :- ૮ ( દ્વિતીય...: સતત સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન કસોટી ધોરણ :- ૮ ( દ્વિતીય સત્ર) એકમ - ૧,૨,૩