આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

25 January 2015

સી.સી.સી. પ્રેકટીલ પરીક્ષામાં પુછાઇ ગયેલા પ્રશ્નો ...........!

PDF FILE DOWNLOAD કરવા નીચેની Link પર Click કરો.

સી.સી.સી. પરીક્ષામાં પુછાઇ ગયેલા પ્રેકટીલ પ્રશ્નો(1 to 6)

સી.સી.સી. પરીક્ષામાં પુછાઇ ગયેલા થીયરી પ્રશ્નો (1 to 96)

સી.સી.સી. પરીક્ષા માટે MS-Wordના પ્રશ્નો(1 to 100)

 સી.સી.સી. પરીક્ષા માટે E-Mailના પ્રશ્નો (1 to 22)

સી.સી.સી. પરીક્ષા માટે Internetlના પ્રશ્નો(1 to 80)

સી.સી.સી. પરીક્ષા માટે Fundamentalsના પ્રશ્નો(1 to 100)

JPG-Zip FILE DOWNLOAD કરવા નીચેની Link પર Click કરો.

સી.સી.સી. પરીક્ષામાં પુછાઇ ગયેલા પ્રેકટીલ પ્રશ્નો 

સી.સી.સી. પરીક્ષામાં પુછાઇ ગયેલા થીયરી પ્રશ્નો  

સી.સી.સી. પરીક્ષા માટે MS-Wordના પ્રશ્નો 

સી.સી.સી. પરીક્ષા માટે E-Mailના પ્રશ્નો  

સી.સી.સી. પરીક્ષા માટે Internetlના પ્રશ્નો 

સી.સી.સી. પરીક્ષા માટે Fundamentalsના પ્રશ્નો