આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

28 January 2015

CCC

CCC Practical exam papers click here
CCC hand book download  click here
Question paper 1  click here
Question paper 2  click here
Question paper 3  click here
CCC Sample paper 2014

 GTU List of centres click here
Download ccc quiz by edusafar
quiz 1  click here
quiz 2  click here
quiz 3  click here
quiz 4  click here
quiz 5  click here
quiz 6  click here
quiz 7  click here

ALL GTU CCC PRACTICAL PAPERS CLICK HERE

ALL ABOUT CCC GK  CLICK HERE-1  AND  CLICK HERE-2

CCC HAND BOOKS CLICK HERE

55+ AGE NE CCC MUKTI PARIPATRA  CLICK HERE

CCC VERIFICATION LINK  CLICK HERE