આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

11 March 2015

ઘોરણ ૬ થી ૮ નાં વિર્ઘાર્થી અને શિક્ષકો માટે જુદા જુદા વિષયને લગતી ૬૭ પી.પી.ટી. ડાઉનલોડ કરો

ઘોરણ ૬ થી ૮ :વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (૩૧ પી.પી.ટી.)
ઘોરણ ૬ થી ૮ :ગણિત  (૧૮  પી.પી.ટી.)
ઘોરણ ૬ થી ૮ :સામાજિક વિજ્ઞાન  (૬૭ પી.પી.ટી.)