આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

1 October 2015

5

STD-8 SEM-1

GUJARATI
20 Question in this Quiz
                   82 Question in this Quiz

GUJARATI SEM-1  COMPUTER TEST- STD-8 QUIZ -6                             All Unite PDF Test File 

ENGLIS

STD-8 SEM-2

ENGLISH STD-8 SEM-2 UNIT 1

ENGLISH STD-8 SEM-2 UNIT-2

ENGLISH STD-8 SEM-2 UNIT-3

ENGLISH STD-8 SEM-2 UNIT-4

ENGLISH STD-8 SEM-2 UNIT-5


GUJARATI STD-8  SEM-2 ALL TEST IN ONE PDF

HINDI STD-8 SEM-2 ALL TEST IN ONE PDF


STD-6 SEM-1

GUJARATI
25 Question in this Quiz