આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

14 April 2013

જનરલ નોલેજ

રાશ્ટ્રપતિ અને રાશ્ટ્રપતિભવનનો પરિચય

 ગુજરાત સરકાર દ્વારા પ્રકાશિત કરેલ જનરલ નોલેજ પુસ્તિકા ડાઉનલોડ કરો.જે આપને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારીમા ઉપયોગી બનશે. ૧.જનરલ નોલેજના ૫૦૦ પ્રશ્નો ૨.જનરલ નોલેજના ૧૫૦૦ પ્રશ્ન