આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

14 April 2013

વેબસાઇટની યાદી

ઇન્ટરનેટ વિશે માહિતી આપતી સાઇટો અને બ્લોગની યાદી. 


1 ઈન્ટરનેટ પર વેપાર
2 કોના હાથમાં છે ઈન્ટરનેટની ચાવી?

3 સોફ્ટવેર બતાડશે સૂર્યના ફોટોગ્રાફ્સ

 4 Know More ઇન્ટરનેટ

5 ગુજરાતી ક્મ્‍યૂટિંગ


6 સોફ્ટવેર, ઈન્ટરનેટ ટેકનોલોજી અને વેબસાઈટ વિશે માહિતી

7  વેબ પર જાણો અને માણો
http://sureshbjani.wordpress.com/web_info/

8 લાયસ્‍તરો
9 સાયબર સફર
10 કનકવો
11ઈન એક્ઝાઇસ્‍ટમેન
12 ગુજરાત હેક્ગિં
13 ફનગ્યાન
http://funngyan.com/

14 sanalzeka
http://www.sanalzeka.net

15  kartikm
http://kartikm.wordpress.com/2011/11/18/american-sensorship/

16 ટેક્નોરેક્સ ટીચ લેબ 
http://ttechlab.wordpress.com/

17 pc4gujarati
http://pc4gujarati.wordpress.com/

18 નેટ નોલેજ 
http://inetknowledge.wordpress.com/

19 gujaratilinks
http://www.gujaratilinks.com/category/gujarati-tech-articles/

20 pctipstricks
http://www.pctipstricks.net/

21 addictiveteach
http://addictiveteach.wordpress.com/

ગુજરાત સરકારના વિવિધ વિભાગોની સત્તાવાર વેબસાઇટની  યાદી -Download