આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

17 December 2013

વર્ષ-2013-14 માટે નવી બાબત આયોજન હેઠળ"શાળા પુસ્તકાલય સજ્જતા" ગ્રાન્ટ ફાળવણી અને વપરાશ બાબત..