આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

12 January 2014

MISSION TO LEARN: પ્રજ્ઞા

MISSION TO LEARN: પ્રજ્ઞા: *  પ્રજ્ઞા અભિગમ પ્રજ્ઞા અભિગમ:- એટલે “ પ્રવૃત્તિ ધ્વારા જ્ઞાન ” ( પ્રવૃત્તિ આધારિત શિક્ષણ અભિગમ) શિક્ષણનું સાવત્રીકરણ કરવા માટે DPEP...