આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

24 February 2014

પ્રાથમિક શાળા ના શિક્ષકો ના તા :૧૮ /૨/૨૦૧૪ ના નવા જી.આર.મુજબ બદલીના નિયમો [પી.ડી.એફ.ફોરમેટ] અહી કિલક કરો 

  
વિધ્યાસહાયકો અને મુખ્ય શિક્ષકોએબજાવવાની ફરજો અને અનુસરવાની આચારસંહિતા clik here P D F