આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

19 March 2014

STANDARD 8 MODEL PAPERS OF 80 MARKS

TO DOWNLOAD IT CLICK HERE...
SR
NO.
SUBJECT
TO DOWNLOAD
CLICK ON BELOW
LINKS
1
GUJARATI
2
ENGLISH
3
SOCIAL SCIENCE
4
SCIENCE & TECHNOLOGY
5
MATHS