આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

25 April 2014

સર્વ શિક્ષા અભિયાન (એસએસએ) સેવાકાલીન શિક્ષક તાલીમ વિષય પસંદગી ફોર્મ શૈક્ષણિક વર્ષ -૨૦૧૪-૧૫Teacher Training Subject Selection
SSA Teacher Training subject selection Circular
Click here for page -1 Click here for page - 2
How can selection of subject

Please open this link
http://www.ssagujarat.org/SSA2014/Login.aspx
Then select your CRC dise code as User. ID and "test" is your password.