આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

25 August 2014

શાળાકક્ષાએ સહભ્યાસિક પ્રવુતિઓના સ્પર્ધાર્ત્મક આયોજન. કૌશલ્ય પર્વ ૨૦૧૪ની માર્ગદર્શિકા.