આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

1 August 2014

HTAT -2014 JAGYA LIST

      HTAT SCHOOL LIST BHAVNAGAR  1   2  3  4  5      PDF
    HTAT-LIST FOR AMRELI DISTRIC -  1     2
     HTAT-LIST FOR RAJKOT DISTRIC -   1    2   3     4
   HTAT-LIST FOR GANDHINAGAR  DISTRIC -  1    2   3
   HTAT-LIST FOR SUREDRANAGAR DISTRIC -  1  2  3
  HTAT-LIST FOR MEHSANA DISTRIC -  1
  HTAT-LIST FOR  BARODA DISTRIC -  1
  HTAT-LIST FOR AHMADABAD DISTRIC -  1  2   3
    HTAT-LIST FOR PATAN DISTRIC -  1   2  3  6
   HTAT-LIST FOR PORBANDAR DISTRIC -  1   2
    HTAT-LIST FOR SABARKATHA DISTRIC -  1   2   3   4   5   6