આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

20 December 2014

: ઇન્કમટેક્ષ આકારણી પત્રક - ૨૦૧૪ / ૧૫

: ઇન્કમટેક્ષ આકારણી પત્રક - ૨૦૧૪ / ૧૫: ઇન્કમટેક્ષ આકારણી પત્રક - ૨૦૧૪ / ૧૫       Download નીલકંઠ ફોન્ટ   Download