આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

24 February 2015

પુરણ ગોંડલિયાની વેબસાઇટ: Mail Merge For CCC GTU

પુરણ ગોંડલિયાની વેબસાઇટ: Mail Merge For CCC GTU