આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

1 March 2015

ગુજરાતી ધોરણ-5 એકમ કસોટી

  1. ગુજરાતી  ધોરણ-5   પાઠ-12 અપંગના ઓજસ      એકમ કસોટી


  1.  ગુજરાતી  ધોરણ-5   પાઠ-13 ભારતરત્ન : ડો.આંબેડકર      એકમ કસોટી