આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

4 March 2015

S.N.Hingu - Making Digital Education: Download 67 ppt Slideshow for STD 6 to 8

S.N.Hingu - Making Digital Education: Download 67 ppt Slideshow for STD 6 to 8: ઘોરણ ૬ થી ૮ નાં વિર્ઘાર્થી અને શિક્ષકો માટે જુદા જુદા વિષયને લગતી ૬૭   પી.પી.ટી. ડાઉનલોડ કરો. ઘોરણ ૬ થી ૮ :વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (૩...