આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

6 November 2015

પુરણ ગોંડલિયાની વેબસાઇટ: Std.8 English All Units Spelling Dictinary

પુરણ ગોંડલિયાની વેબસાઇટ: Std.8 English All Units Spelling Dictinary: શ્રી કરદેજ કન્યાશાળાના વિદ્યાર્થી ભાઇ બહેનોએ મળીને અંગ્રેજી ધોરણ ૮ ના તમામ યુનિટસના સ્પેલિંગ એકત્ર કરીને તેના ઉચ્ચાર અને અર્થ સાથે સરસ મ...