આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

17 December 2015

પુરણ ગોંડલિયાની વેબસાઇટ: ગુજરાતી ધોરણ ૬/૭/૮ એકમ કસોટી - Gujarati Unit Test

પુરણ ગોંડલિયાની વેબસાઇટ: ગુજરાતી ધોરણ ૬/૭/૮ એકમ કસોટી - Gujarati Unit Test: ગુજરાતી ધોરણ ૬ થી ૮ ના તમામ યુનિટના ટેસ્ટ પેપર એક જ ફાઇલમાં  ધોરણ ૬ : દ્વિતિય સત્ર : તમામ એકમ ધોરણ ૭ : પ્રથમ સત્ર : તમામ એકમ   ધોરણ...