આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

27 January 2014

: ♠ કેટલાક શ્રેષ્ઠ પુસ્તકો ♠ દરેકના ૨૦ રૂા. ♠

: ♠ કેટલાક શ્રેષ્ઠ પુસ્તકો ♠ દરેકના ૨૦ રૂા. ♠