આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

20 February 2014

બાળવાતૉઓ


માહારાણા પ્રતાપ

maharana_prtap.pdf
Download File

વાઘ અને મુસાફર

tiger_and_man.pdf
Download File

ચકલા ચકલી

sparrow_birds.pdf
Download File

જ્યાં સંપ ત્યાં જંપ

samp_tya_jamp.pdf
Download File

ફુલણજી દેડકો

clever_dedako.pdf
Download File

ભણેલો ભટ્ટ

teaching_bhatt.pdf
Download File

શિયાળનો ન્યાય

decision_of_fox.pdf
Download File

શેરડીનો સ્વાદ

test_of_sherdi.pdf
Download File

ટીડા જોશી

tida_joshi.pdf
Download File

સાહસીક બાળક

brave_boy.pdf
Download File

ચતુર કાગડો

brilient_crow.pdf
Download File

જેવા સાથે તેવા

all_is_wel.pdf
Download File

દલો તરવાડી

dalo_darawadi.pdf
Download File

રીંછે કાનમાં શું કહ્યું

bear_says_in_year.pdf
Download File

સાબરનાં રૂપાળાં શીંગડાં

sabara_good.pdf
Download File

વાંદરો અને મગર

monkey_and_crocodile.pdf
Download File

સસલાની વાર્તા

rabbit.pdf
Download File

ઉંદર સાત પૂંછડિયો

rat_seven.pdf
Download File

કાગડો અને શિયાળ

crow_and_fox.pdf
Download File

દોડવીર કાચબો

running_tirtle.pdf
Download File

લાવરીની શિખામણ

lavari_advace.pdf
Download File

બાપા કાગડો

father_crow.pdf
Download File

ચોરની લાકડી એક વેંત ટૂંકી

thies_stick_cut_one_feet.pdf
Download File

ઉપરની વાર્તાઓ ડાઉનલોડ કરવા માટે પી.ડી.એફ ફાઇલ પર ક્લિક કરવિ

નીચેની વાર્તાઓ ડાઉનલોડ કરવા માટે તેના નામ પર ક્લિક કરવિ
www.cugujarat.ac.in ‌-પરથી લેવામા આવીશે.

_______________

વિધાર્થીઓ માટે ઉપયોગી વાર્તાઓ

story_book.pdf
Download File

================

સરદાર પટેલની નૈતૃત્વ શૈલી

sardar.pdf
Download File